FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
भिमाद नगरपालिकाको कानून संग्रह २०७६ खण्ड ३ ७८/७९ 11/28/2021 - 15:13 PDF icon भिमाद नगरपालिकाको कानून संग्रह २०७६ खण्ड ३.pdf
भिमाद नगरपालिकाको कानून संग्रह २०७७ खण्ड ४ ७८/७९ 11/28/2021 - 15:14 PDF icon भिमाद नगरपालिकाको कानून संग्रह २०७७.pdf
वार्षिक नगर विकास योजना (आर्थिक वर्ष २०७८/०७९) ७८/७९ 10/05/2021 - 13:59 PDF icon वार्षिक नगर विकास योजना (आर्थिक वर्ष २०७८/०७९)
भिमाद नगरपालिकाको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (आ.व. २०७६/०७७ - २०८०/०८१) ७८/७९ 10/05/2021 - 14:12 PDF icon भिमाद नगरपालिकाको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (आ.व. २०७६/०७७-२०८०/०८१)
भिमाद नगरपालिकाको कानून संगालो २०७४ खण्ड १ ७८/७९ 11/28/2021 - 14:55 PDF icon भिमाद नगरपालिकाको कानून संगालो २०७४ खण्ड १.pdf
भिमाद नगरपालिकाको कानून संग्रह २०७५ खण्ड २ ७८/७९ 11/28/2021 - 15:11 PDF icon भिमाद नगरपालिकाको कानून संग्रह २०७५ खण्ड २.pdf
पशुपन्छी तथ्याङ्क पुस्तिका ७७/७८ 05/04/2021 - 10:06 PDF icon पशुपन्छी तथ्याङ्क पुस्तिका
वार्षिक नगर विकास योजना २०७७/७८ ७७/७८ 08/18/2020 - 11:14 PDF icon वार्षिक नगर विकास योजना 2077-78.pdf
वार्षिक नगर विकास योजना (आर्थिक वर्ष: २०७६/०७७) ७६/७७ 10/31/2019 - 13:38 PDF icon book2076-77.pdf
भिमाद नगरपालिका क्षेत्र भित्र र बाहिर कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरुको सुची ७५/७६ 09/21/2018 - 13:30